ดาวน์โหลด

รูปโปรไฟล์โทรัม

รูปรับสมัครสมาชิกกิลด์โทรัม

ไอคอน

“รูปโปรไฟล์โทรัม”, “รูปรับสมัครสมาชิกกิลด์โทรัม” และ "ไอคอน" ที่อยู่ด้านบน (ต่อไปจะเรียกว่า "ผลงาน") ผู้นำไปใช้จำเป็นต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้ก่อนดาวน์โหลดและนำไปใช้งาน

・ลิขสิทธิ์ของผลงานทั้งหมดเป็นของ ASOBIMO, Inc. (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") รวมถึงผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ซึ่งอนุญาตให้บริษัทใช้งาน
・ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานในอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ดาวน์โหลดมาเท่านั้น ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานในโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ
・ผู้ใช้ไม่สามารถนำผลงานไปใช้ตามเนื้อหาที่ระบุดังต่อไปนี้

a.ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
b.การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลที่สาม รวมถึงการกระทำที่ส่อถึงพฤติกรรมดังกล่าว
c.การทำให้ภาพพจน์ของคาแรคเตอร์เสียหาย รวมถึงขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
d.ใช้ในการโปรโมท หรือโฆษณาแอปพลิเคชัน, บริการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
e.ใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

・ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการกระทำผิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้นี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยตัวเอง
・หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการนำผลงานไปใช้โดยผิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานนั้น
ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้จะต้องลบหรือกำจัดวัตถุดิบรวมถึงสำเนาที่มีอยู่ทั้งหมด
・ทันทีที่ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดผลงานนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว