นโยบายความเป็นส่วนตัว

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" คือข้อกำหนดเกี่ยวกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" และ "การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล" ที่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (ต่อไปจะเรียกว่า "บริการนี้") ที่ ASOBIMO, Inc. (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เป็นผู้ให้บริการ จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานบริการนี้ หากผู้ใช้เริ่มใช้บริการนี้ จะถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับจากผู้ใช้ที่ใช้บริการนี้ จะได้รับการดูแลจัดการโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อผู้ที่ใช้งานบริการนี้ และเมื่อมีจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาเท่านั้น

1.คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในข้อกำหนดนี้คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ซึ่งเมื่อใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นแล้วสามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลได้


2.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้ใช้ใช้บริการนี้ และเมื่อบริษัทให้การบริการแก่ผู้ใช้

ข้อมูลที่ได้รับมา, วัตถุประสงค์การใช้งาน, วิธีการรับ

ข้อมูลที่ได้มา: หมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ (UDI)
วัตถุประสงค์การใช้งาน: การจัดการผู้ใช้, ให้บริการติดต่อสอบถาม
วิธีการรับ: รับโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลที่ได้มา: อีเมล
วัตถุประสงค์การใช้งาน: การจัดการผู้ใช้, ให้บริการติดต่อสอบถาม
วิธีการซื้อ: ให้โดยผู้ใช้

บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์อื่นด้านล่าง
และทางบริษัทจะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นเป็นข้อกำหนดโดยกฎหมายหรือเป็นคำสั่งศาล

1) เพื่อจัดการและพัฒนาให้บริการนี้ให้ดีขึ้น
2) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ
3) เพื่อแจ้งประกาศของบริการนี้หรือแจ้งข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบ
4) เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องในการให้บริการ
5) เพื่อทำการตลาด เช่น สำรวจ, สถิติ, วิเคราะห์
6) เพื่อเรียกชำระเงินและดูแลจัดการการชำระเงิน
7) เพื่อทำตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
8) เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการส่งของขวัญ หรือแคมเปญ (ทั้งภายในและภายนอกเกม)
9) เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เช่น ป้องกันการทุจริต, การหลอกลวง, การทำผิดกฎหมาย
10) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท

ข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกส่งไปเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท และจะนำมาใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่กำหนด


3.เกี่ยวกับการใช้งาน Cookies

การจัดการ Cookie ที่ใช้กับเว็บไซต์ซึ่งให้บริการโดยบริษัท อาจถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ แต่จะไม่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
เพื่อการพัฒนาการให้บริการ เว็บไซต์นี้มีการวัดค่าการใช้งานด้วย Google Analytics (ผลิตภัณฑ์ของ Google, Inc.)
Cookies อาจถูกสร้างผ่านการวิเคราะห์นี้ และในกรณีดังกล่าวอาจมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บางส่วนอย่างเช่น IP addresses โดย Google, Inc.
นอกจากนี้ Cookies ที่มีอยู่ก่อนหน้า หรือเบราว์เซอร์ที่ใช้ Google ซึ่งตั้งค่า Cookies เอาไว้อาจถูกอ่านค่า
จะมีการใช้งานด้วยจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์, ทำรายงาน และเพื่อการให้บริการอื่นๆ
จากการใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าผู้ใช้อนุญาตให้ Google จัดการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
จากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน จะสามารถตั้งค่าปิดการใช้งาน Cookie ได้ แต่อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานบริการทั้งหมดหรือบริการบางส่วนบนเว็บไซต์4.การส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

ทางบริษัทจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สาม
แต่อย่างไรก็ตามอาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้ หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของ ภายใต้การกฎหมายคุ้มครองหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่ผู้รับจ้างภายนอกและพาร์ทเนอร์ภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และทางบริษัทจะทำสัญญาเกี่ยวกับปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ โดยพิจารณาจากเนื้อหางานที่ให้ทำ รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้างภายนอกและพาร์ทเนอร์

a) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลอนุญาต
b) ในกรณีที่ได้รับคำขอจากหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย เช่น จากตำรวจหรือศาล
c) ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลได้ทันท่วงที เช่น ในกรณีที่อาจส่งผลอัตรายถึงชีวิตคน หรือเป็นอัตรายต่อความปลอดภัยของร่างกายหรือทรัพย์สิน
d) ในกรณีอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถระบุลักษณะเฉพาะของบุคคลได้
e) ในกรณีที่มีการขายหรือรวมบริษัท


5.การควบคุมดูแล

ทางบริษัทจะควบคุมดูแลพนักงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย


6.การควบคุมดูแลผู้รับจ้างภายนอกและพาร์ทเนอร์

ในกรณีที่ทางผู้รับจ้างภายนอกและพาร์ทเนอร์ได้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดไป จะมีการทำสัญญาการปกป้องรักษาความลับระหว่างบริษัทกับผู้รับจ้างภายนอกและพาร์ทเนอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยได้อย่างเต็มความสามารถ


7.การเปิดเผยขอมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะเปิดเผยต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
อนึ่ง ทางบริษัทอาจไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลหรือผิดต่อกฎหมาย


8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง, ลบ หรือจัดทำนโยบายส่วนบุคคลใหม่บางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากการทำตามความประสงค์ของลูกค้า, การเปลี่ยนแปลงนโนบายการดำเนินงาน หรือตามการแก้ไขของกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากผู้ใช้ล่วงหน้า
แต่ในกรณีที่ทางบริษัทเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สำคัญ จะมีการประกาศให้ทราบในบริการนี้หรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


9.การยกเว้นการรับผิด

ในกรณีผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เช่นผ่านเมล, แชท, เว็บบอร์ด, โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือในเกม) เป็นเหตุให้ผู้อื่นอาจได้ข้อมูลนั้น ๆ ไป
ในกรณีดังกล่าวทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถสอบถามได้ทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ไปที่แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม: แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม


ผู้รับผิดชอบ: ผู้ดูแลปกป้องข้อมูลผู้ใช้งาน หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ