ข้อกำหนดการใช้งาน

เกม “โทรัมออนไลน์” (ต่อไปจะเรียกว่า "บริการนี้") คือบริการข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยบริษัท Asobimo (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท")


ข้อกำหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาที่อยู่ภายในเกมทั้งหมดรวมถึงไอเท็มต่างๆ (ต่อไปจะเรียกว่า "ไอเท็ม") และเงินในเกม (ต่อไปจะเรียกว่า "ออร์บ")
เมื่อผู้ใช้ได้เริ่มใช้งานบริการนี้ จะถือว่าผู้ใช้บริการอ่านและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้หากมีบุคคลที่สามได้ใช้บัญชีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตและยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้แล้วเช่นเดียวกัน
บริษัทจะซัพพอร์ตเฉพาะแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก Asobimo Games อย่างถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใช้บริการทำผิดต่อข้อกำหนดฉบับนี้แม้แต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจโดนระงับการใช้งานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินที่ผู้ใช้ได้ชำระให้แก่ทางบริษัทมาแล้ว
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังเป็นผู้เยาว์ ตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ก่อนการซื้อสินค้าและบริการภายในแอปพลิเคชัน


ข้อกำหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีการส่งหรือแสดงประกาศ, ข้อกำหนด รวมถึงกฎต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการนี้
ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เนื้อหาและบริการ (รวมถึงเว็บไซต์) ของทางบริษัททั้งหมด


ข้อที่ 1 การสมัครใช้บริการ

1.1.ทันทีที่ผู้ใช้เริ่มใช้งานบริการนี้ จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว (ต่อไปจะเรียกว่า "สมาชิก")

1.2.ทางบริษัทสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ที่ลงทะเบียนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพบว่าเข้าข่ายตามรายการข้อใดข้อหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้
อนึ่ง การยกเลิก, การเป็นโมฆะ, การหมดอายุ ฯลฯ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเหตุผลที่ระบุไว้ด้านล่าง
a.ในกรณีที่ทางบริษัททราบว่าผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับบริษัทตอนลงทะเบียน
b.ในกรณีที่เป็นสมาชิกซึ่งกำลังถูกระงับการใช้บริการระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ หรือเคยโดนระงับการใช้งานแบบถาวรมาก่อนแล้วมาลงทะเบียนใหม่
c.ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเป็นการลงทะเบียนที่ไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือจากเหตุผลในข้อ a และ b

1.3.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลของสมาชิกกระทำความผิดโดยบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากเจตนาหรือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของบริษัท

1.4.ทางบริษัทจะจัดการข้อมูลที่ได้รับมาจากสมาชิกในแต่ละข้อข้างต้นตามที่ได้กำหนดไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

1.5.เพื่อใช้บริการนี้อย่างต่อเนื่องผู้ใช้ต้องมีบัญชี ASOBIMO
และเพื่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องรักษาบัญชี ASOBIMO เอาไว้ใช้งานข้อที่ 2 ค่าบริการ

2.1.บริการนี้เป็นบริการที่สามารถใช้ได้ฟรี ยกเว้นบางบริการหรือเนื้อหาบางส่วน

2.2.ราคาค่าบริการจะแสดงอยู่ในแต่ละหน้าจอซื้อ

2.3.บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางช่วงเวลา เช่น ช่วงปิดปรับปรุงระบบ หรือ การเชื่อมต่อข้อมูลอยู่ในสภาวะขัดข้อง

2.4.การดาวน์โหลดและการใช้งานบริการนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งค่าบริการสื่อสารข้อมูลที่เกิดขึ้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการดังกล่าวด้วยตนเอง ขอแนะนำให้ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายไม่จำกัดปริมาณในการใช้งานบริการนี้

2.5.ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (ยกเว้นในกรณีที่มีเจตนาหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง) ให้แก่สมาชิกตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้สูงสุดไม่เกินจำนวนที่สมาชิกได้ชำระค่าใช้บริการของบริการนี้ให้แก่บริษัทในเดือนสุดท้าย

2.6.ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เยาว์และต้องการซื้อบริการหรือคอนเทนต์ที่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมก่อนการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการซื้อที่เข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงการซื้อซึ่งเกิดจากผู้เยาว์ที่อยู่ในการปกครองของสมาชิก

2.7.บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไอเท็มหรือออร์บสูญหาย รวมถึงการเกิดความเสียหายของบริการนี้จากการถ่ายโอนข้อมูลในอุปกรณ์ของสมาชิก

2.8.ในกรณีที่สมาชิกถูกระงับการใช้บริการตามข้อที่ 14 สมาชิกจะสูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองไอเท็มที่ซื้อในบริการนี้รวมถึงออร์บที่มีทั้งหมดไปด้วย


ข้อที่ 2 ย่อย ค่าเงินในเกม

2.1.1.สมาชิกสามารถเติมออร์บลงในบัญชีสมาชิกของตนเองได้ด้วยวิธีการที่กำหนด และสามารถใช้ออร์บที่เติมเพื่อให้ได้ไอเท็มและสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในบริการมา

2.1.2.ออร์บจะมีทั้ง "ออร์บฟรี" ที่แจกให้กับสมาชิก และ "ออร์บซื้อ" ที่จะได้มาเมื่อสมาชิกชำระเงินซื้อตามราคาที่กำหนดไว้

2.1.3.สมาชิกจะได้รับออร์บซึ่งเป็นค่าเงินในเกมด้วยการชำระเงินตามราคาที่แสดงในแต่ละหน้าจอซื้อ และออร์บตามจำนวนเงินที่ชำระไปจะถูกเติมให้ในบัญชีสมาชิกที่ใช้ซื้อ

2.1.4.สมาชิกสามารถรับคอนเทนต์ เช่น ไอเท็มต่าง ๆ ได้จากการใช้ออร์บตามจำนวนที่ระบุ
เมื่อยืนยันได้ว่าสมาชิกมีจำนวนออร์บเหลืออยู่เพียงพอกับจำนวนของสิ่งที่ต้องการ ออร์บจะถูกใช้ไปทำให้จำนวนคงเหลือของออร์บในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกลดลง และยอดคงเหลือจะถูกอัพเดท
สมาชิกไม่สามารถขอยกเลิกการใช้ออร์บที่ใช้ไปแล้ว หรือไม่สามารถขอคืนไอเท็มที่ได้รับไปแล้วได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำสั่งศาล หรือ เป็นข้อยกเว้นที่กำหนดโดย ASOBIMO

2.1.5.ในกรณีที่สมาชิกมีทั้งออร์บฟรีและออร์บซื้ออยู่ทั้งคู่ ออร์บฟรีจะถูกใช้งานก่อน
และออร์บจะถูกใช้งานตามลำดับวันที่รับเข้ามาจากวันที่เก่าที่สุดมาตามลำดับ

2.1.6.ออร์บเป็นค่าเงินในเกมเฉพาะสำหรับบัญชีสมาชิกแต่ละราย
สมาชิกไม่สามารถให้, ให้ยืม, ซื้อขายหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อมอบให้บัญชีสมาชิกอื่นได้
และแม้ว่าผู้ใช้บริการจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ไม่สามารถรวบรวมออร์บจากต่างบัญชีมาใช้งานร่วมกันได้

2.1.7.สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับยอดคงเหลือ, ประวัติการซื้อ, ประวัติการใช้งานของออร์บ
ภายในขอบเขตระยะเวลาหนึ่งได้ตลอดเวลาที่หน้าจอประวัติการใช้งานซึ่งทางบริษัทจัดได้ทำเอาไว้ให้
จะไม่มีการแจ้งข้อมูลอื่นจากทางบริษัทนอกเหนือไปจากหน้าจอประวัติการใช้งาน
ยกเว้นในกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นซึ่งทางบริษัทได้กำหนดเอาไว้

2.1.8.ออร์บถือเป็นบริการที่รวมอยู่ภายในบัญชีสมาชิก ดังนั้นสมาชิกไม่สามารถยกเลิกเฉพาะการใช้งานออร์บได้

2.1.9.ถึงแม้ว่าจะไม่มีการกำหนดอายุการใช้งานของออร์บ แต่เมื่อออร์บมีอายุครบ 180 วัน ออร์บจำนวนนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นไอเท็มที่ทางบริษัทกำหนดโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีไอเท็มที่ต้องการ สมาชิกควรจะใช้ออร์บซื้อโดยไม่ให้เกินระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ซื้อมาข้อที่ 3 การยกเลิกบัญชีผู้ใช้

3.1.สมาชิกสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการยื่นขอลบการลงทะเบียนสมาชิกกับบริษัทตามวิธีการที่กำหนด

3.2.ทางบริษัทอาจทำการลบข้อมูลคาแรคเตอร์และข้อมูลการลงทะเบียนบางส่วนหรือทั้งหมดของสมาชิก ในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าบริการ, ซื้อคอนเทนต์ เช่น ไอเท็ม หรือไม่ได้ล็อกอินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปข้อที่ 4 การระงับการใช้บริการ

4.1.ในกรณีที่ทางบริษัทเห็นว่าสมาชิกเข้าข่ายตามที่ระบุด้านล่างประการใดประการหนึ่ง ทางบริษัทสามารถระงับการใช้บริการของสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
a.เมื่อสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งานนี้หรือมีท่าทีจะฝ่าฝืน
b.เมื่อพบว่าสมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
c.เมื่อสมาชิกถูกฟ้องหรือมีการเรียกร้องว่าล้มละลายหรือขอให้ศาลคุ้มครอง
d.เมื่อการชำระเงินผ่านบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินของบริการนี้ล้มเหลวหรือถูกยกเลิกการชำระเงิน
e.เมื่อบริษัทเห็นว่าเข้าข่ายละเมิดข้อที่ 14 "ข้อห้าม" ของข้อกำหนดนี้
f.เมื่อสมาชิกไม่ระมัดระวังในการดูแลทำให้ข้อมูลเช่น ID, พาสเวิร์ด หรือข้อมูลในอุปกรณ์รั่วไหล จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย รวมถึงการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องโดยบุคคลที่สาม
g.เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเป็นเหตุทำให้เกิดอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของบริษัท

4.2.ในกรณีที่สมาชิกคนเดียวกันลงทะเบียนไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี และสมาชิกผู้นั้นได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนี้ จนเป็นสาเหตุให้ถูกระงับการใช้งานบัญชีสมาชิกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ทางบริษัทสามารถระงับการใช้งานบัญชีสมาชิกทั้งหมดของสมาชิกผู้นั้นได้ข้อที่ 5 การช่วยเหลือ

5.1.ทางบริษัทจะซัพพอร์ตการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

5.2.บริษัทไม่จำเป็นต้องตอบคำถามทั้งหมดที่ส่งมาจากสมาชิกเกี่ยวกับบริการนี้

5.3.บริษัทจะตอบคำถามและช่วยเหลือสมาชิกที่ส่งคำถามหรือคำร้องมาตามวิธีที่บริษัทกำหนดเท่านั้นข้อที่ 6 การยกเลิกสัญญา

6.1.ในกรณีที่สมาชิกซึ่งถูกระงับการใช้บริการตามข้อที่ 4 "การระงับการใช้บริการ" ของข้อกำหนดฉบับนี้ แต่ไม่แก้ไขตามที่ได้รับแจ้งไปภายในเวลาที่กำหนด บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้โดยแจ้งตามวิธีการที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
และในกรณีนี้ทางบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการอื่นทั้งหมดได้เช่นเดียวกับสัญญาการใช้บริการนี้

6.2.ในกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาว่าสมาชิกเข้าข่ายการละเมิดข้อที่ 14 "ข้อห้าม" หรือข้อที่ 4 "การระงับการใช้บริการ" ของข้อกำหนดฉบับนี้ หรือมีพฤติกรรมที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคขัดขวางต่อการดำเนินงานของบริษัท ทางบริษัทสามารถระงับการให้บริการได้ในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

6.3.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกอันเนื่องมาจากการยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการตามเนื้อความที่ระบุไว้ในข้อนี้ข้อที่ 7 ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.ลิขสิทธิ์ของรูปภาพ, วิดีโอ, เพลง, ข้อความ, โปรแกรม, ข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งอื่น ๆ (ต่อไปจะเรียกว่า "คอนเทนต์") ที่บริษัทนำเสนอให้แก่สมาชิกในบริการนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งหมด รวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ที่บริษัทถือลิขสิทธิ์อยู่ สมาชิกจะนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้

7.2.สมาชิกสามารถใช้คอนเทนต์จากบริการนี้เฉพาะในอุปกรณ์ที่ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาอย่างถูกต้องเท่านั้น
สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งต่อ, ทำซ้ำ, แก้ไข, เก็บสะสม, ดัดแปลง หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับแอปพลิเคชันนี้ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

7.3.สมาชิกต้องไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดหรือรุกล้ำก้าวก่ายสิทธิของบริษัท และของบุคคลที่สามเกี่ยวข้องกับบริการนี้ หรือมีท่าทีจะกระทำพฤติกรรมดังกล่าว

7.4.สมาชิกไม่สามารถใช้งานคอนเทนต์เกินขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดเอาไว้ได้

7.5.ในกรณีที่สมาชิกกระทำความผิดต่อข้อกำหนดฉบับนี้ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง โดยไม่สร้างความรบกวนและก่อความเสียหายให้กับบริษัทหรือบุคคลที่สาม

7.6.สำหรับเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น จะต้องเป็นไปตาม " Guidelines for secondary usage and fan fiction (ไกด์ไลน์สำหรับการนำไปใช้ต่อและแฟนฟิกชัน) "


ข้อที่ 8 เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า, โลโก้ และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริการนี้ (ต่อไปจะเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") เป็นเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนแล้ว หรือยังไม่ลงทะเบียนของบริษัทหรือบุคคลที่สาม


สมาชิกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งานเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริการนี้ และไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในบริการนี้ได้


นอกจากนี้สมาชิกไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือยื่นคำร้องขอโอนลิขสิทธิ์ในสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, สิทธิการออกแบบ, เครื่องหมายการค้า (รวมถึงสิทธิในการรับสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, สิทธิการออกแบบ), ลิขสิทธิ์ (สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิในโปรแกรม, สิทธิในเอกสาร, รูทีน, โมดูล) ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ได้ข้อที่ 9 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมากชิกตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว"ข้อที่ 10 ข้อมูลผู้เล่น

10.1.บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลเกมทั้งหมดที่สมาชิกสร้าง, นำเสนอ หรือบันทึกไว้ในบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.2.บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อความ รวมไปถึงข้อมูลรูปภาพที่ส่งให้บุคคลที่สามในบริการนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.3.บริษัทจะไม่ย้ายข้อมูลผู้เล่นบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังผู้เล่นอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

10.4.สมาชิกไม่มีสิทธิ์ให้ยืม, ขาย, ซื้อมาเพื่อขายต่อ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เล่นกับเงินจริงหรือสิ่งอื่น ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงพานิชย์หรือเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ กับบุคคลที่สามข้อที่ 11 การห้ามโอนสิทธิ

สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สามข้อที่ 12 ความรับผิดชอบต่อตนเอง

12.1.บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่สมาชิกหรือบุคคลที่สามเป็นผู้ก่อให้เกิดจากการใช้บริการนี้

12.2.บริษัทไม่รับประกันว่าคอนเทนต์ต่างๆ เช่นไอเท็ม หรือ ออร์บ ที่อยู่ในบริการนี้จะสามารถเข้าถึงได้หรือคงอยู่ตลอดไป

12.3.บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ กับข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนออยู่ในบริการนี้ รวมถึงออร์บหรือไอเท็มซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสมมติขึ้นมาในเกม (ความเสียหายจากความล่าช้า, ความล้มเหลว, การควบคุมที่ผิดพลาด, ความหน่วง, การเปลี่ยนแปลง, การยกเลิก, การหยุดชะงัก หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกิดกับข้อมูล)ข้อที่ 13 การชดใช้ค่าเสียหาย

13.1.ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำของสมาชิก หรือเพราะถูกร้องเรียนจากบุคคลที่สามเนี่องมาจากกระทำของสมาชิก บริษัทจะเรียกร้องค่าเสียหายกับสมาชิกผู้นั้นให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

13.2.ในกรณีที่สมาชิกมีข้อพิพาทกับสมาชิกท่านอื่นหรือกับบุคคลที่สาม แล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท สมาชิกผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งหมด

13.3.ในกรณีที่สมาชิกใช้งานบริการนี้ แล้วทำการละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจจะเรียกเก็บค่าเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสมาชิกข้อที่ 14 การจำกัดการใช้งาน

บริษัทสามารถจำกัดการใช้งานของบริการนี้หรือดำเนินการตามกฎหมายกับสมาชิกที่ทำพฤติกรรมต้องห้ามใด ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

14.1.เกี่ยวกับการบริการ
a.พฤติกรรมการใช้ข้อบกพร่อง, แก้ไขปลอมแปลงพารามิเตอร์, แก้ไขโปรแกรม หรือวิเคราะห์ทำวิศวกรรมย้อนกลับด้วยวิธีอื่นเพื่อหาผลประโยชน์จากบริการนี้โดยเจตนา
b.พฤติกรรมการใช้งานหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นใช้ความขัดข้องและความเสียหายในโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้องโดยเจตนา
c.พฤติกรรมการแก้ไขปลอมหรือลบข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง หรือมีท่าทีจะกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
d.พฤติกรรมใด ๆ ที่ทำให้การบริการ และระบบเน็ตเวิร์คของบริการนี้เกิดความเสียหาย
e.พฤติกรรมการขัดขวางการส่งสัญญาณ, การรับสัญญาณ, การลักลอบเข้าเซิร์ฟเวอร์ หรือการแย่งข้อมูลต่าง ๆ
f.พฤติกรรมการนำเสนอหรือส่งไวรัสและโปรแกรมที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหา
g.พฤติกรรมการใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันควบคุมคาแรคเตอร์ให้เล่นเกมโดยอัตโนมัติ
h.พฤติกรรมการเข้าแทรกแซงการใช้แอปพลิเคชันของผู้เล่นคนอื่น
i.พฤติกรรมการนำเสนอหรือส่งลิ้งค์ที่ถูกบีบอัด, ลิ้งค์ที่ถูกย่อ หรือส่งลิงค์เพื่อเชิญชวนหรือมีเจตนาให้ผู้อื่นกดเข้าไป
j.พฤติกรรมการนำเสนอหรือส่งลิ้งค์ของเว็บไซต์ที่บริการนี้ไม่อนุญาต
k.พฤติกรรมที่สมาชิกหลายคนใช้อุปกรณ์, ID หรือพาสเวิร์ดเดียวกัน
l.พฤติกรรมการสมัครเข้ามาใหม่ของสมาชิกที่เคยถูกระงับบัญชีเนื่องจากกระทำผิดกฎ
m.พฤติกรรมการซ่อนหรือเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเฮดเดอร์ของแต่ละคอนเทนต์ที่ส่งโดยบริษัท

14.2.เกี่ยวกับการสื่อสารและข้อมูลส่วนบุคคล
a.พฤติกรรมการเปิดเผยชื่อ, ที่อยู่, รูป หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
b.พฤติกรรมการละเมิดสิทธิ เช่น ชื่อเสียงเกียรติยศ, ความน่าเชื่อถือ, สิทธิส่วนบุคคล, สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
c.พฤติกรรมการกล่าววาจาว่าร้าย, การลบหลู่ดูหมิ่น, การล่วงละเมิดทางเพศ หรือด้านอื่น ๆ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงด้านสุขภาพจิตที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่สาม
d.พฤติกรรมการแสดงออกที่ทำให้เกิดแบ่งการแยก ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์, เชื้อชาติ, เพศ, อายุ หรืออื่น ๆ
e.พฤติกรรมในการปลอมแปลงเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ใช้ชื่อคล้ายกับผู้ใช้อื่นเพื่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือการใช้งานบริการนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างจากวัตถุประสงค์จริง
f.พฤติกรรมการสวมรอยชื่อของผู้อื่น หรือการสวมรอยชื่อขององค์กร
g.พฤติกรรมการสวมรอยเป็นพนักงานของบริษัทหรือทีมงาน
h.พฤติกรรมในการแจ้งข่าวที่มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลที่สามเกิดความหวาดกลัว
i.พฤติกรรมในการใช้บริการนี้โดยมีจุดประสงค์เชิงชู้สาว
j.พฤติกรรมในการล่อลวงหรือชักชวนให้ผู้อื่นออกมาพบหรือนัดเจอ
k.พฤติกรรมในการโพสต์หรือส่งเบอร์โทร, อีเมล, ไอดีหรือรหัสผ่านของเว็บไซต์อื่น ฯลฯ
l.พฤติกรรมการส่งสแปมดังต่อไปนี้
①ข้อความสแปม: พฤติกรรมที่ผู้เล่นหนึ่งคนหรือมากกว่าทำการโพสต์หรือส่งข้อความเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันตามส่วนต่าง ๆ ที่สามารถโพสต์ได้ในบริการนี้
②คำที่เป็นแสปม: พฤติกรรมที่ผู้เล่นหนึ่งคนหรือหลายคนเขียน หรือโพสต์ข้อความ รวมถึงการส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีความหมายตามส่วนต่าง ๆ ที่สามารถโพสต์ได้ในบริการนี้
③พฤติกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นสแปม
m.พฤติกรรมในการพูดคุย, ประกาศ หรือลงโฆษณาโดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายและแลกเปลี่ยน เงินจริงรวมไปถึงสิ่งของต่างๆ กับคอนเทนต์ (ออร์บหรือไอเท็มในเกม) ที่มาจากเกมนี้กับเกมออนไลน์อื่นๆ
n.พฤติกรรมการส่งต่อหรือบอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ID สมาชิกหรือพาสเวิร์ดให้บุคคลที่สามทราบ
o.พฤติกรรมการรวบรวมหรือเก็บสะสมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นอื่น

14.3.การเคลื่อนไหวทางศาสนา, การเมือง, การพาณิชย์ และการกระทำที่ขัดต่อหลักศีลธรรมความถูกต้องในสังคม
a.การโพสต์หรือส่งข้อมูล, ภาพ หรือคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่สื่อถึงความลามกอนาจารหรือการทำทารุณกรรม รวมถึงสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งเหล่านั้นได้
b.พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายทั้งการหลองลวง, ยาเสพติด, การค้าประเวณี, การล่อลวงให้โอนเงิน หรือการซื้อขายอุปกรณ์สื่อสาร หรือการกระทำที่อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดคดีอาชญากรรม
c.พฤติกรรมในการนำเสนอ, รับจ้าง, ชักชวน, ล่อลวงเพื่อทำเรื่องผิดกฎหมาย
d.พฤติกรรมในการโพสต์ หรือส่งรูปที่เกี่ยวข้องภาพความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม, สถานที่เกิดเหตุ, ศพ หรือรูปที่เกี่ยวกับความโหดร้ายทารุณอื่น ๆ รวมถึงสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งเหล่านั้นได้
e.พฤติกรรมในการชักชวน, ล่อลวง, สนับสนุนให้มีการฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตายหมู่, ทำร้ายตัวเอง หรือการใช้สารเสพติด
f.พฤติกรรมในการชักชวนเข้ากลุ่มที่ไม่รับการอนุญาตจากบริการนี้ เช่น การชักชวนเข้าศาสนา, กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หรือแชร์ลูกโซ่
g.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง (รวมถึงพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน) หรือการก่อให้เกิดความขัดแย้งกันทางการเมือง
h.พฤติกรรมในการโพสต์หรือส่งข้อความเพื่อโฆษณา, การประกาศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
i.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า, สิทธิ และบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

14.4.อื่น ๆ
a.พฤติกรรมในการละเมิดสิทธิ ทั้งลิขสิทธิ์, ทรัยพ์สินทางปัญญา, สิทธิในภาพถ่าย รวมถึงเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
b.พฤติกรรมที่ทางบริษัทเห็นว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย, ผิดศีลธรรม, สามัญสำนึก, ข้อกำหนด หรือสิทธิของบุคคลที่สาม
c.พฤติกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่สมควรข้อที่ 15 การงดแสดงความรับผิดชอบ

15.1.บริษัทสามารถระงับการให้บริการกลางคันหรือการยุติการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
a.ในกรณีมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, เครื่องส่งสัญญาณตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ หรือในกรณีฉุกเฉิน
b.ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ จนทำให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ
c.ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, ไฟดับ, หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ จนทำให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ
d.ในกรณีที่เกิดสงคราม, การต่อสู้, การเกิดความไม่สงบ, การจราจล, หรือข้อพิพาทแรงงาน จนทำให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ
e.ในกรณีอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นควรว่าจำเป็นต้องระงับการให้บริการ

15.2.บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเจตนาหรือความผิดพลาดอย่างรุนแรงของบริษัทกับสมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการนี้ โดยมีการชำระค่าเสียหายสูงสุดไม่เกินค่าบริการที่สมาชิกได้ชำระให้แก่บริษัท แต่ในกรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากบริการของบริษัทโดยตรง บริษัทจะไม่ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับลูกค้าที่ใช้บริการนี้แต่ไม่ได้ทำการยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้

15.3.บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ จากการใช้บริการนี้ของสมาชิก (ความล่าช้า, การส่งล้มเหลว, ความผิดพลาด, ช่วงเวลาที่ระบบล่ม, การส่งผิด, หรือข้อความสูญหาย, ข้อมูลเสียหายเพราะระบบหยุดทำงาน, ความผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์, การใช้งานผิดวิธี หรือความเสียหายอื่น ๆ) ยกเว้นความผิดนั้นจะเกิดจากเจตนาหรือเป็นผิดพลาดอย่างร้ายแรงของบริษัท)

15.4.ในกรณีที่อุปกรณ์ซึ่งใช้ในการให้บริการนี้เสียหาย, เกิดปัญหา, ไฟดับ หรือการรับส่งสัญญาณมีปัญหาจากเหตุสุดวิสัย
จนทำให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสูญหาย หรือเกิดความเสียหายกับระบบจนทำให้ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ สูญหาย รวมถึงการส่งข้อมูลล่าช้า
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว

15.5.ในกรณีที่ศาลตัดสินว่าบริษัทจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหรือความสูญเสียที่เกิดกับสมาชิก โดยค่าเสียหายที่บริษัทรับผิดชอบนั้นจะไม่เกินจำนวนที่สมาชิกได้ชำระค่าบริการให้แก่บริษัทในเดือนสุดท้าย

15.6.สมาชิกควรใช้วิจารณญาณในการใช้บริการด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านสังคม, ปัญหาด้านจิตใจ และความเสียหายต่อสุขภาพร่างกายที่เกิดจากการใช้บริการนี้อย่างไม่เหมาะสม

15.7.สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดกับอุปกรณ์สื่อสารหรือการจัดการ ID ของอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ว่าสมาชิกจะเป็นผู้กระทำการดังกล่าวด้วยตัวเองหรือไม่

15.8.สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้บริการนี้ และในกรณีที่มีปัญหากับบุคคลที่สามจากการใช้บริการนี้ สมาชิกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

15.9.ในกรณีเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียอันเนื่องมาจากการที่สมาชิกให้ข้อมูลส่วนบุคคลตอนลงทะเบียนเพื่อใช้งานบริการนี้ไม่ครบถ้วน สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

15.10.ค่าบริการที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าบริการโทรศัพท์, ค่าบริการสื่อสารข้อมูล รวมถึงค่าบริการในการใช้บริการนี้ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

15.11.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของทั้งสมาชิกและบุคคลที่สาม
อีกทั้งบริษัทจะให้บริการในขอบเขตที่บริษัทสามารถให้บริการได้
สมาชิกจะต้องยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับประกันต่อความบกพร่องในบริการนี้ที่อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย
ดังนั้นบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูล, ความถูกต้องแม่นยำ, การบังคับใช้ หรือคุณประโยชน์ ฯลฯ ที่เป็นข้อมูล (รวมถึงโปรแกรม) ซึ่งสมาชิกจะได้รับจากบริการนี้

15.12.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวแอปพลิเคชันนี้, ข้อมูล และอุปกรณ์ทั้งหมด) ระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้งานบริการนี้

15.13.บริษัทสามารถเรียกร้องให้สมาชิกหยุดกระทำการใด ๆ พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายและความรับผิดชอบจากพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทางบริษัทจากสมาชิกได้

15.14.บริษัทอาจจะตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกส่งมาจากสมาชิก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสมาชิกและบริการนี้จากการละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้

15.15.ในกรณีที่บุคคลที่สามได้รับความเสียหายจากการใช้งานบริการนี้ของสมาชิก หรือสมาชิกเกิดข้อพิพาทกับบุคคลที่สาม
สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยทั้งหมดด้วยตนเองโดยที่บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และหากบริษัทถูกบุคคลที่สามเรียกร้องค่าเสียหาย บริษัทอาจจะจ้างทนายความเพื่อสู้คดี และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับชอบต่อค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมด

15.16.ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีการทำสิ่งต้องห้ามตามข้อที่ 14 "ข้อห้าม" กับบริการนี้ หรือในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่าเห็นสมควร
บริษัทจะส่งข้อมูลของสมาชิกที่เกี่ยวข้องให้กับบริการทั้งหมดที่บริษัทบริหารงานอยู่
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้อย่างไม่ถูกต้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

15.17.ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลการกระทำใด ๆ ที่ทำตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือผลที่เกิดจากการใช้งานบริการนี้ของสมาชิกที่มีต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นสิ่งนั้นจะเกิดจากเจตนา หรือเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงของบริษัทข้อที่ 16 การประกาศข้อมูล

16.1.บริษัทจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่จำเป็นไปถึงสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการหรือทางแอปพลิเคชัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับที่จะประกาศโดยการแสดงบนบริการ หรือการแสดงลิ้งค์เกี่ยวกับประกาศต่าง ๆ บนบริการนี้

16.2.ประกาศจะมีผลเมื่อแสดงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริการนี้

16.3.สมาชิกจำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับข้อห้าม

16.4.สมาชิกจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจประกาศตามข้อข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ และจำเป็นต้องยอมรับเนื้อหาที่มีผลบังคับใช้ตามที่ได้ประกาศไปเพื่อใช้งานบริการนี้

16.5.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ได้อ่านประกาศของสมาชิกข้อที่ 17 ปัญหาที่เกิดระหว่างสมาชิก

บริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก
และหากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าสมาชิกได้ทำผิดข้อตกลงการใช้งานจริง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมข้อที่ 18 การให้บริการคอนเทนต์

ในบริการนี้มีทั้ง บริการอื่นของบริษัท และบริการที่บริษัทร่วมมือกับบริษัทอื่นในการให้บริการ (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "บริการคอนเทนต์")
การใช้บริการคอนเทนต์จะมีการบังคับใช้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการอื่น ๆ ตามที่บริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นกำหนด

เกี่ยวกับการใช้บริการคอนเทนต์ บริษัทจะยอมรับการกระทำดังต่อไปนี้
-การมอบไอเท็มที่ได้มาจากบริการนี้ด้วยบริการคอนเทนต์
-ไอเท็มที่มอบให้เป็นบริการคอนเทนต์ จะนำไปใช้ในบริการนี้ได้

อนึ่ง ไอเท็มที่ถูกโยกย้ายในบริการนี้กับบริการคอนเทนต์ จะถูกบังคับใช้ด้วยกฎแต่ละข้อตามข้อกำหนดนี้เช่นเดียวกัน แต่จะไม่มีการรับประกันถึงฟังก์ชั่น, ลักษณะเฉพาะ และประสิทธิภาพการทำงานที่มีในบริการนี้ข้อที่ 19 กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจ์

ข้อกำหนดฉบับนี้จะตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายญี่ปุ่น และจะไม่คำนึงถึงหลักการความขัดแย้งของกฎหมายอื่น
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการนี้หรือข้อกำหนดนี้ บริษัทจะเปิดการเจรจาด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ บริษัทจะให้ศาลที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ตัดสิน


ข้อที่ 20 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

20.1.เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดนี้ จะมีการแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่มีผลบังคับใช้ และเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ออฟฟิเชียล หรือแอปพลิเคชัน

20.2.หากสมาชิกยังใช้บริการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ จะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับข้อกำหนดที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วประกาศใช้: 20 ธันวาคม 2021
แก้ไขเมื่อ 27 เมษายน 2022